Servisní a reklamační řád

Poskytovatel záruky:

Záruka je poskytována firmou Jaroslav Buriánek, se sídlem Otaslavice 429, 798 06 Otaslavice, DIČ:CZ7606184509, IČ: 60686260, ObŽÚ/529/03/Na.

Příjemce záruky:

Příjemcem záruky je kupující (objednatel), jímž je fyzická nebo právnická osoba, která výrobek objednala, převzala a zaplatila.

Výrobky zahrnuté do záruky:

Tato záruka zahrnuje plastová okna a dveře dodané firmou Jaroslav Buriánek, doplňky oken a dveří – žaluzie, sítě, parapety, rolety, garážová vrata apod. dodané firmou Jaroslav Buriánek a montáž těchto výrobků, pokud je provedla firma Jaroslav Buriánek.

Záruční doba při dodržení běžných uživatelských zásad a podmínek:

Okna, dveře (balkónové i vchodové) do bytových prostor včetně jejich izolačních dvojskel - až 60 měsíců, ovlivněno garanční prohlídkou, profilem a faktory údržby.

Doplňky – žaluzie, sítě, parapety, výplně PVC, rolety, garážová vrata, služby, nevyjmenované práce a sortiment – 24 měsíců, není-li zákonem stanoveno jinak.

Rozsah záruky:

Záruka se vztahuje na vady výrobků vzniklé při výrobě či montáži (v případě, že byla prováděna firmou Jaroslav Buriánek) a na funkčnost a vady výrobků v průběhu záruční doby. Podmínkou je provedení prvního garančního seřízení do půl roku od montáže oken. První garanční seřízení provedené do půl roku od montáže oken je provedeno firmou Jaroslav Buriánek ZDARMA, není-li uvedeno jinak. Nevykonáním garančního seřízení a odhalení možných uživatelských chyb má za následek snížení záruky na zákonnou mez, tedy 2 roky.

Případné reklamace prasklého skla budou uznány maximálně do 5ti dnů od předání zakázky. Záruka na výměnu prasklého skla servisem je 3 dny.

Záruka se nevztahuje na funkční, vzhledové a jiné poškození výrobků, které nebylo způsobeno dodavatelem – např. živelná pohroma, třetí osoba. Záruka se nevztahuje na rosení izolačního skla v interiéru – příčinou je nadměrná vlhkost v místnosti – viz. rosení oken a na mechanické poškození výrobků.

Seřízení oken a dveří:

Ve většině případů poskytujeme ke kompletním zakázkám jedno garanční seřízení výrobků ZDARMA, je-li písemně uplatněno max. půl roku od montáže. Po této lhůtě nárok zaniká. Výrobky, které nemají garanční seřízení zdarma, mají toto vyznačeno ve smlouvě o dílo, popřípadě již v cenové kalkulaci. Jedná se především o atypické prvky a výrobky na hranici či nad rámec výrobních limitů.

Uplatnění reklamace:

Kupující oznámí případ vady dodavateli písemně bez zbytečného odkladu od doby, kdy závady zjistil nebo mohl zjistit. V písemné reklamaci musí být uvedeno jméno objednatele, číslo faktury, adresa, telefonní číslo a popis závady.

Vyřízení reklamace:

V případě oprávněné reklamace bude vada odstraněna v zákonné lhůtě a to bezplatně v rámci záruční doby.

V případě neoprávněné reklamace tzn. při poškození výrobku vinou zákazníka nebo jiné osoby popř. živelné pohromy, nebo vady způsobené zanedbanou údržbou či nevhodným zacházením, bude vada odstraněna na náklady zákazníka, případně si odstranění vady zajistí zákazník sám.

Při jakémkoliv cizím zásahu (tj. mimo pracovníku firmy Jaroslav Buriánek) do konstrukce výrobku (např. instalace rolet, žaluzií, navrtání otvorů) pozbývá platnosti záruka v plném rozsahu. Vystavujete se také nebezpečí znehodnocení výrobku. Jsou-li okenní doplňky, zejména pak žaluzie zatěžující křídlo, dodány jinou než naší firmou, nemůže si zákazník nárokovat garanční seřízení zdarma.

Servis – ceník:

Cena servisu je složena z práce, dopravy a použitých komponentů. Je vždy závislá na druhu okna a množství požadovaných operacích. Základní servisní sazba je od 400 Kč/započaté hodiny práce.

Skladné (na žádost zákazníka - nad dobu uvedenou ve smlouvě) – 10 Kč/výrobek/den