Servisní a reklamační řád

Poskytovatel záruky:

Záruka je poskytována firmou Jaroslav Buriánek, se sídlem Otaslavice 429, 798 06 Otaslavice, DIČ:CZ7606184509, IČ: 60686260, ObŽÚ/529/03/Na.

Příjemce záruky:

Příjemcem záruky je kupující (objednatel), jímž je fyzická nebo právnická osoba, která výrobek objednala, převzala a zaplatila.

Výrobky zahrnuté do záruky:

Tato záruka zahrnuje plastová okna a dveře dodané firmou Jaroslav Buriánek, doplňky oken a dveří – žaluzie, sítě, parapety, rolety, garážová vrata apod. dodané firmou Jaroslav Buriánek a montáž těchto výrobků, pokud je provedla firma Jaroslav Buriánek.

Záruční doba při dodržení běžných uživatelských zásad a podmínek:

Okna, dveře (balkónové i vchodové) do bytových prostor včetně jejich izolačních dvojskel - až 60 měsíců, podmíněno vykonáním preventivních servisních prohlídek, kdy vykonání první preventivní servisní prohlídky do jednoho roku od montáže na písemnou výzvu zákazníka může prodloužit záruku z 24 měsíců na 36 měsíců a vykonání druhé preventivní servisní prohlídky do konce 30 měsíce od doby montáže může prodloužit záruku o dalších 24 měsíců, tedy na celkových 5 let ode dne montáže. Vše za předpokladu, že jsou okna užívána standardně a řádně udržována. Zámky a rozvory a kliky mají záruku vždy 24 měsíců.

Doplňky – žaluzie, sítě, parapety, výplně PVC, rolety, garážová vrata, služby, nevyjmenované práce a sortiment – 24 měsíců, není-li zákonem stanoveno jinak.

Rozsah záruky:

Záruka se vztahuje na výrobní vady nebo vady způsobené montáží prováděné naší montážní kapacitou a ve zbytku se pak řídí ustanoveními občanského zákoníku a související právní úpravy. Záruka je poskytována v délce 24 měsíců, kdy tato může být v důsledku řádného vykonání plánu preventivních prohlídek za úplatu prodloužena až na 60 měsíců, viz výše.

Reklamace prasklého skla může být uznána maximálně do 3 dnů od předání zakázky, což platí i pro skla měněná v rámci servisu.

Záruka se nevztahuje na rosení skel způsobené nesprávným odvodem vlhkosti z obydlí. Dále se nevztahuje na ztrátu funkčnosti nastalou v důsledku cizího zásahu, na mechanická a jiná poškození a na důsledky živelných pohrom a stavům jim obdobných.

Seřízení oken a dveří:

Výrobky z plastu podléhají tepelné roztažnosti, kdy v důsledku této může dojít k jejich usazení, vysedání. Takto vysedané prvky je zapotřebí seřídit. Jedná se o přirozný jev, nikoli vadu dávající reklamační důvod. Seřízení výrobků lze objednat na servisním formuláři a je zpoplatněno.

Uplatnění reklamace:

Kupující oznámí případ vady dodavateli písemně bez zbytečného odkladu od doby, kdy závady zjistil nebo mohl zjistit. V písemné reklamaci musí být uvedeno jméno objednatele, číslo faktury, adresa, telefonní číslo a popis závady.

Vyřízení reklamace:

V případě oprávněné reklamace bude vada odstraněna v zákonné lhůtě a to bezplatně v rámci záruční doby.

V případě neoprávněné reklamace tzn. při poškození výrobku vinou zákazníka nebo jiné osoby popř. živelné pohromy, nebo vady způsobené zanedbanou údržbou či nevhodným zacházením, bude vada odstraněna na náklady zákazníka, případně si odstranění vady zajistí zákazník sám.

Při jakémkoliv cizím zásahu (tj. mimo pracovníku firmy Jaroslav Buriánek) do konstrukce výrobku (např. instalace rolet, žaluzií, navrtání otvorů) pozbývá platnosti záruka v plném rozsahu. Vystavujete se také nebezpečí znehodnocení výrobku. Jsou-li okenní doplňky, zejména pak žaluzie zatěžující křídlo, dodány jinou než naší firmou, nemůže si zákazník nárokovat garanční seřízení zdarma.

Servis – ceník:

Cena servisu je složena z práce, dopravy a použitých komponentů. Je vždy závislá na druhu okna a množství požadovaných operacích. Servisní sazba: od 450,- Kč započatá hodina 1 pracovníka, plus doprava a materiál, není-li dohodnuto jinak.

Skladné (na žádost zákazníka - nad dobu uvedenou ve smlouvě) – 40 Kč/výrobek/den